O nas

 

Fundacja została założona z początkiem 2012r. jako odpowiedź na realną potrzebę propagowania wiedzy o ochronie dziedzictwa kulturowego.

 

CELE FUNDACJI

- edukacja w dziedzinie archeologii i ochrony jej zasobów źródłowych;

- ochrona dóbr kultury, a w szczególności zabytków archeologicznych;

- czynny udział w życiu naukowym i kulturalnym poprzez podejmowanie działań wpływających na rozwój archeologii i

ochronę zabytków archeologicznych oraz upowszechnianie wiedzy w tym zakresie;

- kształtowanie w społeczeństwie właściwego stosunku do dziedzictwa kulturowego;

Swoją misję Fundacja realizuje m.in. poprzez inspirowanie i inicjowanie zadań naukowych, organizacyjnych i popularyzacyjnych w dziedzinie archeologii na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Jako jej członkowie pragniemy podejmować i współfinansować działalność  naukową, edukacyjną i kulturalną w dziedzinie archeologii poprzez współpracę z instytucjami naukowymi, muzeami, organizacjami działającymi na rzecz nauki, kultury i ochrony zabytków oraz organami administracji państwowej i samorządami lokalnymi.

 

FUNDATOR

mgr Mariusz Łesiuk

 

ZARZĄD FUNDACJI

dr Tomasz Stolarczyk – Prezes Zarządu

mgr Justyna Dekiert – Wiceprezes Zarządu

mgr Małgorzata Listwan – Sekretarz Zarządu